Tabit Smart Farming - Ermenek Tarım Akademisi Tıbbi Aromatik Bitkiler Okulu

Eğitim, Etkinlik ve Yaygınlaştırma Projeleri - Ermenek Tarım Akademisi Tıbbi Aromatik Bitkiler Okulu

Ermenek Tarım Akademisi Tıbbi Aromatik Bitkiler Okulu

Kodu :

Kategori : PROJELER

Alt Kategori : Eğitim, Etkinlik ve Yaygınlaştırma Projeleri


Ermenek Tarım Akademisi Tıbbi Aromatik Bitkiler Okulu Projesi, Ermenek bölgesindeki 400'den fazla tıbbi ve aromatik bitkinin korunması ve yerinde kültüre alınması için başlatılmış bir inisiyatiftir. Bölgede yapılacak olan barajın su altında kalan bitki çeşitlerinin tohumları toplanmış ve daha üst kodlardaki arazilere kültürü alınmıştır. Proje, Vodafone Vakfı ve Ermenek Belediyesinin katkıları ile Tabider Tarım Bilincini Geliştirme Derneği tarafından kurulmuş ve çiftçilere tıbbi ve aromatik bitki çeşitleri, toplama dönemleri ve pazarlama konularında bilgi vererek tarımsal bilincin arttırılmasını hedeflemektedir.

Ermenek Tarım Akademisi Tıbbi Aromatik Bitkiler Okulu Projesi, bölgedeki tıbbi ve aromatik bitki çeşitlerinin kaybolma riskini engelleyerek biyoçeşitliliği korumayı amaçlar. Aynı zamanda çiftçilere bilinçli tarımsal üretim ve pazarlama becerileri kazandırarak ekonomik sürdürülebilirliği arttırmayı hedefler. Proje, tıbbi ve aromatik bitkilerin doğru bir şekilde kültüre alınması, çiftçilere verilen eğitimler ve yerel katılım ile Ermenek bölgesinde tarımsal bilinci geliştiren, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliği destekleyen önemli bir tarım inisiyatifidir.

 

Problem Nedir?

Tıbbi ve aromatik bitkilerin su altında kalması: Ermenek bölgesinde yapılacak olan baraj nedeniyle bazı tıbbi ve aromatik bitkilerin su altında kalma riskiyle karşı karşıyadır. Bu durum, nadir bitkisel çeşitlerin kaybolmasına yol açabilir.

Bitki çeşitlerinin azalması: Su altında kalacak alanlarda yetişen bitki çeşitleri azalabilir, bu da bölgenin biyoçeşitliliğini tehdit eder.

Tarımsal bilgi eksikliği: Bölgedeki çiftçiler, tıbbi ve aromatik bitkilerin toplanması, yetiştirilmesi ve pazarlanması konusunda yeterli bilgiye sahip değillerdir.

Ekonomik sürdürülebilirlik: Tıbbi ve aromatik bitkilerin uygun şekilde değerlendirilememesi, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz etkileyebilir ve yerel çiftçilerin gelirlerini düşürebilir.

 

Problemin Sosyal, Ekonomik ve Çevresel Etkisi
Sosyal Etkiler:

Kültürel mirasın korunması: Tıbbi ve aromatik bitkilerin su altında kalmasıyla birlikte yerel kültürel miras ve bilgi de yok olma riskiyle karşı karşıyadır. Bu projenin uygulanmasıyla yerel kültürel değerlerin korunması hedeflenir.

Topluluk bilincinin artması: Proje kapsamında çiftçilere tıbbi ve aromatik bitkilerin önemi ve korunması konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılması, topluluk bilincinin artmasına ve yerel çiftçilerin bu konuda daha duyarlı olmasına katkı sağlar.

Ekonomik Etkiler:

Yeni gelir kaynaklarının oluşturulması: Proje ile tıbbi ve aromatik bitkilerin yerinde kültüre alınması ve bu bitkilerin pazarlanmasıyla yeni gelir kaynakları oluşturulması hedeflenir. Bu da yerel çiftçilerin ekonomik durumunu olumlu yönde etkiler.

Yerel ekonominin canlanması: Tıbbi ve aromatik bitkilerin ekonomik değerinin fark edilmesiyle birlikte bölgedeki tarımsal faaliyetlerin ve ticaretin canlanması beklenir. Bu da yerel ekonomiye katkı sağlar.

Çevresel Etkiler:

Biyoçeşitliliğin korunması: Projede yer alan tıbbi ve aromatik bitkilerin yerinde kültüre alınması ve tohumlarının toplanması, biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik önemli bir adım olacaktır.

Sürdürülebilir tarım uygulamaları: Tıbbi ve aromatik bitkilerin doğru yöntemlerle yetiştirilmesi ve toplanması için uygulanacak sürdürülebilir tarım uygulamaları, çevre dostu tarımın yaygınlaşmasına katkı sağlar.

Tabit olarak Çözüm Stratejimiz

Teknoloji ve İnovasyon: Tarım sektöründeki en son teknolojik gelişmeleri takip ederek, çiftçilerin verimliliğini ve üretim kalitesini artırmak için yenilikçi çözümler sunmak ve bu teknolojilere erişimlerini kolaylaştırmak.

Eğitim ve Bilgi Aktarımı: Çiftçilere, tarım uzmanlarına ve topluma yönelik eğitim ve bilgilendirme programları düzenlemek, en iyi tarım uygulamalarını yaymak ve tarımsal bilgi ve deneyimi paylaşmak.

Sürdürülebilirlik ve Çevre Dostu Yaklaşım: Tarımsal üretimde çevre dostu yöntemleri desteklemek, su ve enerji tasarrufunu teşvik etmek, toprak ve su kaynaklarının korunmasına odaklanmak.

Pazar Erişimi ve Ticaret Destekleri: Çiftçilerin ürünlerini daha geniş pazarlara ulaştırmalarına yardımcı olmak, ticaret ve pazarlama stratejilerini geliştirmek, değer zincirine dahil olmalarını sağlamak.

İşbirlikleri ve Ortaklıklar: Üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve devlet kurumlarıyla işbirlikleri kurarak, daha etkili ve kapsayıcı çözümler geliştirmek ve bu çözümleri yaymak için güç birliği yapmak.

Kırsal Kalkınma ve Toplum Katılımı: Kırsal bölgelerde yaşayan toplulukların ekonomik kalkınmasına destek olmak ve katılımcı bir yaklaşımla tarımsal çözümleri toplumun ihtiyaçlarına uygun şekilde şekillendirmek.

Çözüm Stratejimizin Farkı

Katılımcı Yaklaşım: Çiftçilerin ihtiyaçlarına odaklanarak çözümlerimizi onlarla birlikte şekillendiriyoruz. Katılımcı bir yaklaşımla çiftçilerin aktif katılımını teşvik ediyor ve özelleştirilmiş çözümler sunuyoruz.

Teknoloji ve İnovasyon Odaklılık: Tarımda teknolojinin ve inovasyonun gücüne inanıyoruz. En son tarım teknolojilerini kullanarak çiftçilere daha etkin ve verimli üretim yöntemleri sunuyoruz.

Sürdürülebilirlik ve Çevre Dostu Yaklaşım: Çözümlerimizi çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir kılarak doğal kaynakları korumaya önem veriyoruz. Tarımsal üretimi çevre dostu uygulamalarla uyumlu hale getiriyoruz.

Hedeflerimiz
 • Tıbbi ve aromatik bitkilerin yerinde kültüre alınmasıyla bölge çiftçilerinin gelirini artırmak ve tarımsal çeşitliliği teşvik etmek.
 • Bölge çiftçilerini tıbbi ve aromatik bitki çeşitleri, toplama dönemleri ve pazarlama konusunda bilinçlendirmek ve eğitmek.
 • Ermenek bölgesinin tarımsal potansiyelini artırmak, sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak.
Tabit'in yapmış olduğu çalışmalar
 • Ermenek bölgesindeki tıbbi ve aromatik bitkilerin tespiti ve tohumlarının su altında kalan alanlardan toplanması.
 • Tıbbi ve aromatik bitkilerin yerinde kültüre alınması için çiftçilere eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmesi.
 • Çiftçilere tıbbi ve aromatik bitkilerin uygun dönemlerde ve formlarda toplanması, işlenmesi ve pazarlanması konusunda bilgi ve beceri kazandırma çalışmaları.
 • Ermenek Tarım Akademisi'nin kurulması ve yönetilmesi için gereken organizasyonel çalışmaların yapılması.
 • Projeye destek sağlayan paydaşlarla işbirliği ve koordinasyonun sağlanması.
 • Projenin sürdürülebilirliğini ve etkinliğini artırmak için düzenli değerlendirme ve raporlama süreçlerinin yürütülmesi.
 • Projede elde edilen verilerin ve deneyimlerin paylaşılması ve benzer bölgelerdeki çiftçilere örnek olması için etkin iletişim ve yayın çalışmalarının yapılması.
Yaygınlaştırma çalışmaları

Medya İlişkileri: Projemiz hakkında basın bültenleri, basın açıklamaları ve medya etkinlikleri düzenleyerek yerel ve ulusal medyada haber ve röportajlara yer verilmesini sağlıyoruz.

Sosyal Medya: Projemizi sosyal medya platformlarında aktif olarak tanıtarak, paydaşlarımızla ve hedef kitlemizle etkileşimde bulunuyoruz. Facebook, Twitter, Instagram gibi platformlarda düzenli içerikler paylaşıyor ve kampanyalar düzenliyoruz.

Web Sitesi ve Bloglar: Projemize özel bir web sitesi oluşturarak projemizin hedeflerini, ilerleyişini ve başarılarını anlatıyoruz. Ayrıca tarım ve çevre konusundaki blog yazılarıyla bilgi ve farkındalık oluşturuyoruz.

Etkinlikler ve Çalıştaylar: Projemizle ilgili düzenlediğimiz etkinlikler ve çalıştaylar sayesinde paydaşlarımızla yüz yüze iletişim kuruyor ve işbirliğini güçlendiriyoruz.

Broşürler ve El İlanları: Projemizi tanıtan broşürler ve el ilanları hazırlayarak yerel mekanlarda ve etkinliklerde dağıtıyoruz.

İletişim Ağı: Projemizle ilgili haber ve bilgileri yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve diğer paydaşlarla düzenli olarak paylaşıyoruz ve işbirliğini güçlendiriyoruz.

Basılı Yayınlar: Projemiz ve çalışmalarımızla ilgili raporlar, broşürler ve dergiler basarak paydaşlarımıza ve hedef kitlemize dağıtıyoruz.

Ekonomik Sürdürülebilirlik
 • Bölgede yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenerek değer katılan ürünler haline getirilmesi ve pazarlanmasıyla gelir elde ediyoruz.
 • Proje kapsamında kurulan Tarım Akademisi, uzmanlık eğitimleri ve sertifika programları düzenleyerek gelir elde ediyor ve uzmanlık bilgisini satışa sunuyoruz.
 • Projenin öncü ve başarılı olması sayesinde yerel ve uluslararası fonlardan destek alarak sürdürülebilirliğini sağlıyoruz.

 

Projenin SDG Etkileri

SDG 1 - Yoksulluğu sona erdirme: Proje, bölgedeki çiftçilerin gelirlerini artırarak yoksulluğu azaltmaya katkı sağlar.

SDG 2 - Açlığa son verme: Proje, tarımsal üretimde verimliliği artırarak ve çeşitliliği artırarak açlığı azaltmaya yönelik çabalara destek olur.

SDG 3 - İyi sağlık ve refah: Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi ve kullanımı sağlık ve refahı artırabilir.

SDG 8 - Sürdürülebilir ekonomik büyüme: Proje, tarımsal üretim ve pazarlama faaliyetleri aracılığıyla ekonomik büyümeye katkı sağlar.

SDG 12 - Sürdürülebilir tüketim ve üretim: Proje, doğal kaynakların korunması ve verimli kullanımını destekleyerek sürdürülebilir tüketim ve üretimi teşvik eder.

SDG 15 - Kara yaşam alanlarının korunması: Proje, bölgede yetişen tıbbi ve aromatik bitkilerin doğal yaşam alanlarının korunmasına katkı sağlar.

SDG 17 - Küresel ortaklıklar: Proje, yerel ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak küresel ortaklıkları teşvik eder ve bilgi paylaşımına katkı sağlar.

SİZİ ARAYALIM 

image-1 image-2 image-3

E-BÜLTEN ABONELİĞİ

E-Bültene Abone Olup Kampanyalarımızdan Anında Haberdar Olabilirsiniz.